درباره ما

"کارینجاست"، با هدف ایجاد ارتباط میان کارجو و کارفرما و راهی مطمئن و سریع برای یافتن شغل و استخدام ،
توسط موسسه کاریابی خانه تعاونگران ایران با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می کند.