لیست پرسش های مجموعه تست ۱

سوالات ۰ تا ۱۰ از مجموع ۱۹۳ پرسش
۱ آیا زود دلخور و عصبانی می شوید؟
۲ آیا ناگهان آنچنان از کوره در می روید که نمی توانید جلوی خودتان را بگیرید؟
۳ آیا حس می کنید که میل شدیدی به کتک زدن و آسیب رساندن به دیگران دارید؟
۴ آیا گاهی حس می کنید که دلتان می خواهد چیزی را پرت کنید ؛ خرد کنید ؛ بشکنید ؟
۵ آیا زیادی درگیر می شوید و جرو بحث می کنید ؟
۶ آیا زود دادو فریاد راه می اندازید و چیزها را پرت می کنید ؟
۷ آیا بی جهت دلشوره دارید و توی دلتان می لرزد؟
۸ آیا لرزش دارید؟
۹ آیا ناگهان و بدون هیچ علتی می ترسید؟
۱۰ آیا همیشه احساس ترس می کنید؟